fbpx

Reklamácie a vrátenie tovaru

Záručné podmienky

Na tovar zakúpený od 1. apríla 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre.

Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.

Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).

Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii.  Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii.

Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote 24 mesiacov od prevzatia veci.

Reklamačné konanie

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie písomne, vyplnením a zaslaním reklamačného formulára na poštovú, alebo e-mailovú adresu predávajúceho. Tovar ako balík, s priloženým reklamačným formulárom a faktúrou, pošlite na vlastné náklady na adresu predávajúceho: INdividuality s.r.o. so sídlom Na Troskách 2, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika. Tovar nad 30 Eur odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.

Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou rozhodnutie o reklamácii. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci opravu tovaru, výmenu tovaru za nový, alebo vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží  tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku – súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka – platí to isté.

Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Upozorňujeme, že každú jednu zásielku pred zabalením a odoslaním dôkladne skontrolujeme, aby sme vylúčili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli podliehať reklamácii. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:

Potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis.

Vyplnený reklamačný romulár.

Originál reklamačného formuláru  si ponechá zákazník, kópiu dostane predávajúci.

Spôsoby riešenia reklamácie

Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu, alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:

  1. výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo
  2. vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak

– chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,

– alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku (strata dôvery),

– alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní.

Dôležité upozornenia

Každú jednu zásielku pred zabalením a odoslaním dôkladne skontrolujeme, aby sme vylúčili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli podliehať reklamácii.

Pri každom kontakte s nami uveďte Vaše číslo objednávky, alebo číslo faktúry.

Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodov. Tovar musí byť v pôvodnom stave a obale (krabici).

Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná zárukčná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje iba na tovar s preukázateľnými chybami.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením reklamácie alebo keď sa obrátite na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a neboli ste spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená reklamácia alebo ak sa domnievate sa, že predávajúci porušil vaše práva, máte právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci takúto žiadosť zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk, kde si môžete vybrať subjekt, na ktorý sa obrátite.

Riešenie sporov on-line (RSO)

Zákazník si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@terralife.sk. Reklamačný formulár

Vrátenie a výmena

Vrátenie tovaru v  14-dňovej lehote

Právo odstúpiť od zmluvy je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade nás kontaktujte, najlepšie doručením odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy buď emailom alebo doručením odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy spolu s tovarom. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí, napr. ak si prevezmete tovar v piatok, prvý deň sa počíta sobota.

Produkt musí byť nepoužívaný a kompletne zabalený v originálnom balení!

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť na adrese INdividuality s.r.o. so sídlom Na Troskách 2, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika.

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby sa predišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí. Tovar odoslaný na dobierku nepreberáme!

Zaväzujeme sa vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet.

Bezplatná výmena tovaru v 14-dňovej lehote

Tovar je možné vymeniť do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade odošlite tovar spolu s vyplneným formulárom na výmenu tovaru  na adresu INdividuality s.r.o. so sídlom Na Troskách 2, 974 01  Banská Bystrica, Slovenská republika. Po doručení zásielky Váš požiadavok spracujeme v čo najkratšej dobe. Produkt musí byť nepoužívaný a kompletne zabalený v originálnom balení! Reklamačný formulár

Viac informácií nájdete v obchodných podmienkach.

Prajeme Vám príjemný nákup

Tím TERRALIFE.sk